About Me

Recent posts

View all
CLASS 4 அன்னைத் தமிழே இணைய வழிப் பயிற்சித்தாள் தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் ICT EDUCATIONTOOLS
வகுப்பு 2 இறகு பயிற்சித்தாள் தயாரிப்பு இரா.கோபிநாத் ICTEDUCATIONTOOLS
வகுப்பு 3 மாணவர்கள் நினைத்தால் பயிற்சித்தாள் தயாரிப்பு இரா.கோபிநாத் ICTEDUCATIONTOOLS
வகுப்பு 5 தமிழின் இனிமை பயிற்சித்தாள் தயாரிப்பு இரா.கோபிநாத் ICTEDUCATIONTOOLS
கல்வித் தொலைக்காட்சியில் இன்று திங்கட்கிழமை 20-09-2021 கல்வி டிவி பாடங்கள் மற்றும் கல்வி வீடியோக்கள் இணைப்பு
வகுப்பு 10 அறிவியல் வெப்ப இயற்பியல்
வகுப்பு 10 சைகை மொழி சமூக அறிவியல் மத்திய அரசு
வகுப்பு 10 சைகைமொழிவழி கணக்கு இருபடிசமன்பாடுகள்
Class 10 English Sign Language Supplementary The Story of Mulan
வகுப்பு 10 தடையும் விடையும் தமிழ் கவிதை பேழை பரிபாடல்
வகுப்பு 9 சைகைமொழி வழி சமூகஅறிவியல் பொருளியியல் அலகு 1 மேம்பாட்டை அறிவோம்
வகுப்பு 9 கணக்கு இயற்கணிதம் இருபடி பல்லுறுப்புக் கோவைகளை காரணிப்படுத்துதல்
வகுப்பு 9 அறிவியல் இயக்கம்
Class 9 English Prose Drama Old Man River
வகுப்பு 9 தமிழ் இலக்கணம் - பயன்பாட்டுத் தொடர்