தேர்வு நிலை/ சிறப்பு நிலை படிவம் SPECIAL GRADE / SELECTION GRADE FORMAT 2020 PREPARED BY R.GOPINATH 8248549504

ICT EDUCATION TOOLSஒரே பணிநிலையில் பத்தாண்டுகள்(10) முடித்த ஆசிரியர்கள்,தலைமை ஆசிரியர்கள், பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் இப்படிவத்தைப் பயன்படுத்தி தேர்வு நிலையில் விண்ணப்பிக்கலாம். 
 ஒரே பணிநிலையில் இருபது ஆண்டுகள்(20) முடித்த ஆசிரியர்கள்,தலைமை ஆசிரியர்கள், பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் இப்படிவத்தைப் பயன்படுத்தி சிறப்பு நிலையில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்


Post a Comment

0 Comments