வகுப்பு 8 அறிவியல் 9.நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருட்கள் சேர்மங்கள் பயிற்சித்தாள்

KALVI TV VIDEOS

வகுப்பு: 8


பாடம்: அறிவியல்


பாடத் தலைப்பு: நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருட்கள் சேர்மங்கள்


கல்வித் தொலைக்காட்சி இணையவழி பயிற்சித்தாளில் மேலே உள்ள பெரிய நீளமான கட்டத்தில் தங்கள் பள்ளியின் பெயரை எழுதுங்கள் அதனைத் தொடர்ந்து மாணவரின் பெயரை எழுதுங்கள்

கேட்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கு சரியான விடையை எழுதுங்கள் உடனே சரிபார்த்துகொள்ளுங்கள்

LIVE WORKSHEET இணைய பயிற்சித்தாள்
தயாரிப்பு
இரா கோபிநாத்
இடைநிலை ஆசிரியர் திருவள்ளூர் மாவட்டம்

Post a Comment

0 Comments