வகுப்பு 1 கழித்தல் பயிற்சித்தாள் 3 தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ICT EDUCATION TOOLS

KALVI TV VIDEOS

வகுப்பு: 1


பாடம்: கணிதம்


பாடத் தலைப்பு: கழித்தல் 3


கல்வித் தொலைக்காட்சி இணையவழி பயிற்சித்தாளில் மேலே உள்ள பெரிய நீளமான கட்டத்தில் தங்கள் பள்ளியின் பெயரை எழுதுங்கள் அதனைத் தொடர்ந்து மாணவரின் பெயரை எழுதுங்கள்

Subtraction, an interactive worksheet by ICTEDUCATIONTOOLS
liveworksheets.com
கேட்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கு சரியான விடையை எழுதுங்கள் உடனே சரிபார்த்துகொள்ளுங்கள்

LIVE WORKSHEET இணைய பயிற்சித்தாள்
தயாரிப்பு
இரா கோபிநாத்
இடைநிலை ஆசிரியர் திருவள்ளூர் மாவட்டம்

Post a Comment

0 Comments