வகுப்பு 9 அறிவியல் தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு அட்டவணை பகுதி 2

KALVI TV VIDEOS

வகுப்பு 9 அறிவியல் தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு அட்டவணை பகுதி 2

மற்ற வகுப்புகளுக்கான
கல்வித் தொலைக்காட்சி இன்றைய பாடங்கள்
1 வகுப்பு 1
2 வகுப்பு 2
3 வகுப்பு 3
4 வகுப்பு 4
5 வகுப்பு 5
6 வகுப்பு 6
7 வகுப்பு 7
8 வகுப்பு 8
9 வகுப்பு 9
10 வகுப்பு 10
தயாரிப்பு
இரா.கோபிநாத்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்
8248549504
கற்றல் கற்பித்தல் துணைக்கருவிகள் உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு 8248549504 எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குழுக்களில் இணைக்கவும்

வகுப்பு 9 இன்றைய பாடங்கள்
CLICK HERE

Post a Comment

0 Comments