தமிழ் வாய்ப்பாடு மற்றும் பயிற்சித்தாள் 247 எழுத்துக்கள் எளிமையான வாய்பபாடு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர் திருவள்ளுர் மாவட்டம் TAMIL TABLES AND WORKSHEETS

 ICT EDUCATION TOOLS

தமிழ் வாய்ப்பாடு மற்றும் பயிற்சித்தாள் 247 எழுத்துக்கள் எளிமையான வாய்பபாடு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர் திருவள்ளுர் மாவட்டம் TAMIL TABLES AND WORKSHEETS

1.SHAPES PATTERN PAERT I WORKBOOK 2.SHAPES PATTERN II WORKBOOK 3.SHAPES PATTERN III WORKBOOK 4. NUMBER PATTERN WORKBOOKS தமிழ் வாய்ப்பாடு
WORKBOOK COLLECTIONS FOR ALL CLASSES
தமிழ் 247 எழுத்துக்கள் வாய்ப்பாடு PDF
2 DIGIT ADDITION WORKBOOK 1
2 DIGIT ADDITION WORKBOOK 2
3 DIGIT ADDITION WORKBOOK
3 DIGIT PLACE VALUE WORKBOOK
4 DIGIT ADDITION WORKBOOK
4 DIGIT PLACE VALUE WORKBOOK
NMMS SLAS NAS WORKBOOK 1
NMMS SLAS NAS WORKBOOK 2
NMMS SLAS NAS WORKBOOK 3
NMMS SLAS NAS WORKBOOK 4
500 ENGLISH SIGHT WORDS
TAMIL ENGLISH PHONETIC READER
தயாரிப்பு
இரா.கோபிநாத்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்
8248549504
கற்றல் கற்பித்தல் துணைக்கருவிகள் உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு 8248549504 எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குழுக்களில் இணைக்கவும்

Post a Comment

0 Comments