தமிழ் எழுத்துக்கள் பயிற்சி உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் பயிற்சி புத்தகம் தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர் திருவள்ளுர் மாவட்டம்

 ICT EDUCATION TOOLS

தமிழ் எழுத்துக்கள் பயிற்சி உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் பயிற்சி புத்தகம் தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர் திருவள்ளுர் மாவட்டம் TAMIL WORKBOOK

1.SHAPES PATTERN PAERT I WORKBOOK 2.SHAPES PATTERN II WORKBOOK 3.SHAPES PATTERN III WORKBOOK 4. NUMBER PATTERN WORKBOOKS தமிழ் வாய்ப்பாடு

Post a Comment

0 Comments