ஆசிரியர் விடுப்பில் இருந்தால் மாணவர் வருகையை யார் பதிவு செய்ய வேண்டும் எப்படி பதிவு செய்ய வேணடும் புதிய வழிமுறை HOW TO MARK STUDENT ATTENDANCE IN TEACHER LEAVE DAYS TN EMIS SCHOOL APP

ICT EDUCATION TOOLS

HOW TO USE TN EMIS SCHOOL APP FOR ALL SCHOOLS

HOW TO USE TN EMIS SCHOOL APP FOR ALL SCHOOLS

The app will be used by the teachers, Heads of schools, and other administrative staff to enter student, staff and school data and track the same. The app currently has modules for entering students and staff attendance, modules for screening the health of the students and referring them to the doctors, module for identifying and tracking the out of school students and module for teachers to register for teacher training.

Post a Comment

0 Comments