தேசிய திறனறி/வளரறி தேர்வு வகுப்பு 8 வரலாறு பாடம் 1 ஐரோப்பியர்களின் வருகை

ICT EDUCATION TOOLS

NMMS EXAM MAT TEST

10 கேள்விகள் கேட்கப்படும் ஒரு கேள்விக்கு விடையளிக்க 15 விநாடிகள் நேரம் இருக்கும்


Prepared by:
R Gopinath M. Sc., B.Ed.,
PUMS VENGATHUR KANDIGAI
Thiruvallur District

தேசிய திறனறி/வளரறி தேர்வு வகுப்பு 8 வரலாறு பாடம் 1 ஐரோப்பியர்களின் வருகை

Time's Up
score:

ICT EDUCATION TOOLS QUIZ SERIES

Quiz Result

Topic: தேசிய திறனறி/வளரறி தேர்வு வகுப்பு 8 வரலாறு பாடம் 1 ஐரோப்பியர்களின் வருகை

Name:

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

Prepared by:
R Gopinath M. Sc., B.Ed.,
PUPS Vengathur Kandigai
Thiruvallur District

Post a Comment

0 Comments