தேசிய திறனறி/வளரறி தேர்வு வகுப்பு 8 புவியியல் பாடம் 1 பாறை மற்றும் மண் இரா கோபிநாத் ஊ ஒ ந நி பள்ளி வெங்கத்துர் கண்டிகை திருவள்ளுர் மாவட்டம்

ICT EDUCATION TOOLS

NMMS EXAM MAT TEST

10 கேள்விகள் கேட்கப்படும் ஒரு கேள்விக்கு விடையளிக்க 15 விநாடிகள் நேரம் இருக்கும்


Prepared by:
R Gopinath M. Sc., B.Ed.,
PUMS VENGATHUR KANDIGAI
Thiruvallur District

தேசிய திறனறி/வளரறி தேர்வு வகுப்பு 8 புவியியல் பாடம் 1 பாறை மற்றும் மண்

Time's Up
score:

ICT EDUCATION TOOLS QUIZ SERIES

Quiz Result

Topic: தேசிய திறனறி/வளரறி தேர்வு வகுப்பு 8 புவியியல் பாடம் 1 பாறை மற்றும் மண்

Name:

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

Prepared by:
R Gopinath M. Sc., B.Ed.,
PUPS Vengathur Kandigai
Thiruvallur District

Post a Comment

0 Comments