வாக்குச்சாவடி பணியாளர்களின் பயிற்சி மையங்களை தெரிந்த கொள்வது எப்படி-? HOW TO KNOW POLLING STATIONS FOR THE POLLING PERSONNEL TRAINING DETAILS USING POLLING PERSONNEL ID

ICT EDUCATION TOOLS

POLLING PERSONNEL TRAINING DETAILS

வாக்குச்சாவடி பணியாளர்களின் பயிற்சி மையங்கள்

Post a Comment

0 Comments