எண்ணும் எழுத்தும் அடிப்படைப் பயிற்சி LOGIN PAGE

ICT EDUCATION TOOLS

எண்ணும் எழுத்தும் அடிப்படைப் பயிற்சி கட்டகம் 2 FLP TRAINING

MODULES ARE NOT UPDATED KINDLY WAIT BEFORE LOGIN READ THE MODULES AND LOGIN

KALVI TV VIDEOS

எண்ணும் எழுத்தும் அடிப்படைப் பயிற்சி EMIS இணையதளம் மூலமாக நடத்தப்படும் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் வழிமுறைகள் வீடியோ வடிவில்
📕மிக எளிமையான விளக்கங்களுடன் பயிற்சியை முடித்து சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி? வீடியோ பாருங்கள்

எண்ணும் எழுத்தும் அடிப்படைப் பயிற்சியில் ஆசிரியர்கள் பங்கேற்பது எப்படி ?

Post a Comment

0 Comments